Usuń AZBEST!

W 2010 roku, w Gminie zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest. Spis obejmuje budynki mieszkalne i inne nieruchomości, na których stwierdzono występowanie produktów cementowo – azbestowych, tj. eternitu. Jednocześnie opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Barlinek”. W bieżącym roku istnieje dla mieszkańców możliwość uzyskania dofinansowania  na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit), o które Gmina Barlinek wnioskuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do wykonania w roku 2022 usunięcia materiałów zawierających azbest.

Druki deklaracji uczestnictwa w programie oraz wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barlinku – pokój nr 21; tel. 95 746-55-76.

Samodzielne pobranie formularza Deklaracji w wersji elektronicznej, do wydruku, możliwe jest ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku (BIP) w zakładce INFORMACJE > Jak załatwić sprawę? > Ochrona środowiska > Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (eternit) > Deklaracja związana z planowanym w 2022 r. wykonaniem usunięcia i utylizacją elementów i materiałów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Barlinek

Warunkiem skorzystania z dofinansowania  na powyższy cel jest wykonanie prac (demontaż, transport i unieszkodliwienie eternitu) przez podmiot wybrany przez Gminę Barlinek  w postępowaniu opartym o prawo zamówień publicznych.

Możliwe jest odebranie i transport, z nieruchomości do miejsca unieszkodliwienia, zdjętego i zeskładowanego wcześniej eternitu.

Nie ma możliwości zwrotu nakładów finansowych poniesionych na utylizację już wykonaną  i sfinansowaną przez posiadacza eternitu (eternit oddany na składowisko).

Pomoc finansowa nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Termin składania deklaracji upływa 20 maja 2022 r.

Kamil Gwoździk 31-letni pasjonat sportu, mieszkaniec Rychnowa wielokrotnie już angażował się w akcje charytatywne  naszej gminy. Podejmując coraz to nowsze wyzwania sportowe z równoczesnym udziałem zbiórek pieniężnych. Zaistniał w naszej gminie dzięki m.in. „Triathlonie Rychnów” dla OTOZ Animals Barlinek, czy „Dziesięcio - godzinnym, charytatywnym marszu dla Zuzi Bartczak”. Kolejnym wyzwaniem jakie stoi przed Kamilem jest „Projekt Północ - Południe Pieszo”, którego celem jest pokonanie rekordu Polski w pieszej podróży z Jastrzębiej Góry aż do Morskiego Oka. 10 maja br. odbyło się spotkanie Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego z Kamilem Gwoździkiem. Maratończyk otrzymał wyposażenie w postaci artykułów sportowych z nadrukami promującymi Gminę Barlinek. W trakcie 28 -  dniowego marszu, który ma się rozpocząć 1 czerwca br. Kamil będzie relacjonował przebieg swojego marszu za pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook i Instagram. Relacje z próby pobicia rekordu Polski będą zamieszczane również na naszej stronie internetowej www.barlinek.pl „Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” - pisał Jan Paweł II. W tym wyzwaniu, Kamil ma do pokonania pieszo dystans 730 km w wygodnych butach.. Wytrwałości i sukcesu w realizacji projektu życzy Kamilowi Burmistrz Barlinka wraz z mieszkańcami Gminy.

 

WYBORY DO BARLINECKIEJ RADY SENIORÓW DRUGIEJ KADENCJI

Seniorzy tworzą dużą grupę społeczną, dlatego też bardzo ważnym jest wysłuchanie ich głosu. W Gminie Barlinek seniorzy zrzeszeni są w organizacjach pozarządowych, tworzonych zgodnie z ich zainteresowaniami. Naturalnym krokiem było więc stworzenie forum wymiany doświadczeń oraz dyskusji dla organizacji senioralnych, czego skutkiem było powołanie 25.04.2018 r. Barlineckiej Rady Seniorów. W swoim założeniu była ona miejscem, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w gminie, i które stwarzało możliwość dialogu oraz redagowania wspólnej wizji rozwoju oferty senioralnej w naszej gminie. W swoich założeniach kompetencje Barlineckiej Rady  Seniorów skupiały się m.in.  wokół:

 • Opiniowania projektów  aktów  prawa  miejscowego  dotyczących  problemów  ludzi starszych;
 • Inicjowania działań na rzecz seniorów;
 • Konsultowania i ustalania priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz seniorów;
 • Wydawania opinii i formułowania wniosków w sprawach dotyczących seniorów;
 • Informowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów;
 • Podejmowania działań mających na celu wykorzystywanie potencjału i wolnego czasu seniorów do budowania wolontariatu seniorów;
 • Dążenia do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;
 • Inicjowania działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym;
 • Współpracy z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie Gminy Barlinek oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju;
 • Budowania pozytywnego wizerunku seniorów;
 • Upowszechniania wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Pierwsza kadencja Barlineckiej Rady Seniorów trwała 2 lata i zakończyła się 25.04.2020 r. Wybory do BRS drugiej kadencji z powodu stanu epidemiologicznego zostały odłożone. 10 maja 2022 r. w kawiarni Barlineckiego Ośrodka Kultury przeprowadzone zostały wybory do Barlineckiej Rady Seniorów drugiej kadencji.  W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Barlinka  Dariusz Zieliński oraz  w-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Kowalewska. Burmistrz przywitał kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów po czym rozpoczęły się wybory.                                               

W skład drugiej kadencji Barlineckiej Rady Seniorów weszli:
Czerwińska Teresa
Czerniejewska Grażyna
Józefowski Leszek
Kudrewicz Leopold
Kuleta Grażyna
Kurczewska Maria
Maliszewska Genowefa
Momot Krystyna
Moskwa Krystyna
Nowicki Tadeusz
 Piotrowska Maria
Romanowska Irena
Walczyński Bogdan

Na Walnym Zebraniu spośród członków Barlineckiej Rady Seniorów w głosowaniu tajnym wybrano:

 1. Przewodniczący Barlineckiej Rady Seniorów, którym została:
  - Czerwińska Teresa.
 2. Wiceprzewodniczących Barlineckiej Rady Seniorów w składzie:
  - Walczyński Bogdan,
  - Pierzchała Krystyna.
 1. Sekretarza Barlineckiej Rady Seniorów, w osobie:
  - Czerniejewska Grażyna.

 

Wszystkim członkom Barlineckiej Rady Seniorów serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

 

 

 

 

miniaturka

Dnia 2.05.22 już wystartowaliśmy w Barlinku z pierwszą kampanią. Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w licznych konkursach i zabawach związanych z projektem, odbywających się na terenie naszego miasta. Zapraszamy też o obejrzenia krótkiego filmu informacyjnego. Do zobaczenia na mieście.

 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 87/2022 Burmistrza Barlinka 
z dnia 9 maja 2022r.

 

BURMISTRZ  BARLINKA

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

„POD TOPOLĄ” W BARLINKU

 I. Organ prowadzący przedszkole:

Gmina Barlinek, adres: ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.|

II. Nazwa i adres przedszkola, którego dotyczy konkurs:

Przedszkole Miejskie nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku, ul. Podwale 11, 74-320 Barlinek.

III. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 t.j.).

IV. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 – stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 – stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 – imię (imiona) i nazwisko,

 – datę i miejsce urodzenia,

 – obywatelstwo,

 – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w  7 ust. 13a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w  76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów każda strona winna być poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Na żądanie organu prowadzącego przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, 12 i 13.

 V. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty, w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku”, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Barlinku Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

 2. Termin składania dokumentów upływa 27 maja 2022 r. o godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Barlinku). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 VI. Informacja o składaniu ofert w formie elektronicznej.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w postaci elektronicznej.

VII. Sposób powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w postaci papierowej na adres podany na kopercie.

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Barlinka.
 2. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

IX. Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str.1), informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
  w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74 – 320 Barlinek.
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, a także po jego zakończeniu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Dane osobowe są również ujawniane członkom komisji konkursowej, osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej, odbiorcom strony podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych
  w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Podkategorie