BOISKO UL. WIOSENNA

 

W dniu 14 czerwca Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Solid-Stet Sp. z o.o. Sp. K. ul. Międzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin wybraną w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie placu gminnego przy ul. Wiosennej w Moczkowie. Etap II: Zmiana nawierzchni boiska sportowego”.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • przygotowanie terenu budowy;
 • wymianę nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię poliuretanowo - gumową z równoczesnym wykonaniem podbudowy pod tą nawierzchnię;
 • wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej i studzienki chłonnej;
 • wykonanie ogrodzenia boiska;
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrębie furtek;
 • montaż koszy do koszykówki oraz ponowny montaż bramek do piłki nożnej.

 

Za wykonanie projektu odpowiadała firma Usługi Projektowe Maciej Krasowski z Barlinka.

Wartość zawartej umowy wynosi 590 184,75 zł brutto. Inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem  środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2023 r.

 

mapa

 

logo

Gmina Barlinek oraz Barlinecki Ośrodek Kultury, zapraszają na Barlineckie Świętojanki, czyli Dni Barlinka 2022. W tym roku odbędą się one w dniach 24-26 czerwca, miejsce – ul. Jeziorna 8, plac manewrowy WORD. Oprócz zabawy na koncertach, czeka nas także koronacja nowej Królowej Puszczy Barlineckiej i widowisko sobótkowe.

24 czerwca w piątek, zapraszamy już od godz. 16.00. Czekać na Państwa będą występy lokalnych artystów i wokalistek z Ukrainy, kabaret PAKA, a także koncerty – Blanka, Duo Voice Cover i Bartek Wrona. Gwiazdą tego dnia, będzie zespół MIG. W piątek o godz. 15.00 na Rynku Miejskim, odbędzie się też uroczysty apel z okazji Gminnych Obchodów Dnia Strażaka.

25 czerwca w sobotę, Barlinek powraca do tradycji barwnego widowiska, Koronacji Królowej Puszczy Barlineckiej. Spektakl rozpocznie się o godz. 18.00. Ponadto, zaśpiewają lokalni wokaliści, Endrju, Se7en, OKEY, a gwiazdą sobotnich obchodów Dni Barlinka, będzie zespół Piękni i Młodzi. Tego dnia, zapraszamy też na przystań KŻ „Sztorm”, gdzie odbędzie się Puchar Ziem Zachodnich.

Dni Barlinka zwieńczy Widowisko Sobótkowe przygotowane przez Teatr Poezji „Wiatrak”, które odbędzie się 26 czerwca o godz. 21.30 na Plaży Miejskiej.

Szczegóły na plakacie.

Serdecznie zapraszamy.

herb_barlinka

 

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2022 r. poz.559) oraz § 39 ust. 1-5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r w sprawie Statutu Gminy Barlinek:

 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.
 3. Rada Miejska w Barlinku rozpatrzy raport podczas sesji (w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 1000 sala konferencyjna Barlineckiego Ośrodka Kultury, ul. Podwale 9 ), na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad Raportem o stanie Gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos.
 5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.
 6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabierać głos w debacie wynosi 15.
 7. W debacie nad Raportem o stanie Gminy radni zabierają głos bez ograniczeń, a pozostali uczestnicy debaty mają prawo do 15 minutowego wystąpienia oraz 5 minutowego wystąpienia „ad Vocem”.

 

Podkategorie